Main Menu

facebook instagram linkedin youtube
Home-ALL

Προτεραιότητά του Ομίλου είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος ΙΑΣΩ έχει συνάψει συνεργασίες µε διακεκριμένους παγκοσμίως επιστήμονες ιατρούς, όπως ο γνωστός καρδιοχειρουργός καθηγητής Sir Magdi Yakoub που είναι συνεργάτης του Ομίλου. 

Κατά το έτος 2011, οι διάφορες Κλινικές και Τµήµατα του Ομίλου ΙΑΣΩ είχαν συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και επιστημονικά προγράµµατα διαφόρων ειδικοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως των Επιστημονικών Συµβουλίων του ΙΑΣΩ, του ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ και του ΙΑΣΩ General, όπως προβλέπεται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα. Συγκεκριμένα, ο Όµιλος ΙΑΣΩ προχώρησε το 2011 στις κάτωθι κλινικές µελέτες:

  1. «Μελέτη παρατήρησης της θεραπευτικής πρακτικής σε ασθενείς µε ορµονο-άντοχο καρκίνο του προστάτη σε σχέση µε την ηλικία και τη γενική κατάσταση του ασθενούς»
  2. «Μελέτη και Θεραπεία της δυσκοιλιότητας και θρεπτικής υποστήριξης» 
  3. «Πιλοτική µελέτη φάσης Ι χορήγησης πεπτιδίων της τελοµεράσης σαν ανοσοθεραπεία σε ασθενείς µε χηµειοανθεκτικά νεοπλάσµατα»
  4. «Κλινική δοκιµή θεραπείας πρώτης γραµµής, σε µεταστατικό κολοορθικό καρκίνο µε τη χορήγηση οξαλιπλατίνης σε συνδυασµό µε ιρινοτεκάνη (CPT-11) και 5-φλουοροουρακίλη και λευκοβορίνη (σχήµα De Gramont) και Cetuximab: Πιλοτική µελέτη φάσης ΙΙ)»
  5. «Μια µελέτη φάσης ΙΙ ΤΟΥ Pazopanib στον Υποτροπιάζοντα και Ανθεκτικό Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύµονα»
  6. Μελέτης παρατήρησης µε τίτλο : «Παγκόσµια ερευνητική µελέτη επιδηµιολογίας και εκβάσεων (GEOR) – Μακροχρόνια εµπειρία µε την αβατασέπτη στη συνήθη κλινική πρακτική».
  7. Μη παρεµβατικής κλινικής µελέτης παρατήρησης ACT-ION µε αρ.πρωτοκόλλου ΜΑ27950 και τίτλο : «Παγκόσµια συγκριτική µελέτη παρατήρησης σε ασθενείς µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα υπό θεραπεία µε αναστολέα TNF ή τοσιλιζουµάµπη ως πρώτη βιολογική θεραπεία».
  8. «Πολυκεντρική µελέτη παρατήρησης της ανταπόκρισης στη Ριτουξιµάµπη (Mabthera) των οροθετικών ασθενών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) οι οποίοι παρουσίασαν ανεπαρκή ανταπόκριση ή έλλειψη ανοχής σε θεραπεία µε έναν ή περισσότερους αναστολείς του Παράγοντα Νέκρωσης Όγκων (ΤΝFi)». 

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προσφέρει στους ιατρούς και στο επιστηµονικό προσωπικό τη δυνατότητα να παραµείνουν στην κορυφή της ιατρικής επιστήµης, παρέχοντας πλήρη επιστηµονική ενηµέρωση από µία σύγχρονη ιατρική βιβλιοθήκη που λειτουργεί καθηµερινά, µε συνδροµές στα πλέον έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς. Επίσης, µε τη διοργάνωση τακτικών σεµιναρίων, ηµερίδων και συνεδρίων από καταξιωµένους Έλληνες (απ’ όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια) και ξένους ειδικούς επιστήµονες, στo πλαίσιο του ετησίου επιστηµονικού προγράµµατος διά βίου ενηµέρωσης που µπορούν να παρακολουθούν όλοι οι ιατροί συνεργάτες και µη, και αφορούν στις νεότερες εξελίξεις σε όλους τους τοµείς της ιατρικής.

Πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τυπώνεται σε ετήσια βάση στις αρχές κάθε ακαδηµαικού έτους και αφορά στον Όµιλο ΙΑΣΩ.

 

Το ΙΑΣΩ είναι µέλος οργανισµών, όπως:

  • Ευρωπαϊκή Ένωση Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιµώξεων (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID) (συνεργασία των Κεντρικών Εργαστηρίων του ΙΑΣΩ, µε σκοπό τη βελτίωση και επίλυση θεµάτων εργαστηριακής διαγνωστικής, την εκπαίδευση νέων επιστηµόνων και σε άλλα Ευρωπαϊκά εργαστήρια µέλη, την προαγωγή της διάγνωσης των λοιµώξεων και τη συµµετοχή σε πολυκεντρικές µελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο)
  • Ελληνική Συνεργαζόµενη Ογκολογική Οµάδα HECOG (συµµετοχή του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του ΙΑΣΩ σε προγράµµατα και δηµοσιεύσεις σε αξιόλογα επιστηµονικά περιοδικά).

 

  

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

Όμιλος ΙΑΣΩ newsletter

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να επιτύχουμε την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του.